Všeobecné podmienky vernostného programu „Vernostná karta“: webovej aplikácie na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahradnej.sk alebo on-line aplikácie v smartfóne prostredníctvom adresy www.nahradnej.sk/profil (pre platformy iOS a Android).
Spoločnosť Lekáreň na Hradnej, spol. s r.o., Hradná 529, 033 01 Liptovský Hrádok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3067/L (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorá je autorom aplikácií a programu „Vernostná karta“, vlastníkom tohto autorského diela a obsahovo vytvára a prevádzkuje program „Vernostná karta“ prostredníctvom webovej aplikácie na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahradnej.sk alebo prostredníctvom on-line aplikácie pre smartfóny pre platformy iOS a Android na adrese www.nahradnej.sk/profil, vydáva tieto Všeobecné podmienky vernostného programu „Vernostná karta“ (ďalej len ako „Všeobecné podmienky“):

I. Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

1. Programom „Vernostná karta“ sa rozumie vernostný program s dynamickou on-line komunikáciou s užívateľom (zákazníkom), realizovaný prostredníctvom cielených ponúk a priameho marketingu v smartfóne (pre platformy iOS a Android) alebo vo webovej aplikácii na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahradnej.sk. Po registrácii na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahrandej.sk môže užívateľ využívať produkty a služby v rámci programu „Vernostná karta“.

2. Portál programu „Vernostná karta“ je prevádzkovaný a spravovaný prevádzkovateľom na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil. Portál je internetová stránka prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom a registrátorom tejto webovej stránky, ktorej obsahom je program „Vernostná karta“, napr. poskytovanie informácií so zameraním na zľavy, vzdelávanie, zaujímavostí, programy a ďalšie druhy informácií, súťaže, možnosti nákupu, diskusné fóra a ďalšie produkty a služby usporiadaných tematicky, ako aj podľa jednotlivých kategórií.

3. Partnerom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe osobitnej zmluvy s prevádzkovateľom za odplatu prezentuje svoje produkty alebo služby v programe „Vernostná karta“ a aktívne sa podieľa na tomto programe.

4. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba, registrovaná u prevádzkovateľa, ktorá prostredníctvom elektronických aplikácií (webová aplikácia alebo aplikácia na špecifikovanom operačnom systéme v mobile – smartfóne) využíva produkty a služby, ktoré sú predmetom programu „Vernostná karta“. Užívateľ nemôže sám prispievať svojimi príspevkami alebo inou činnosťou do programu „Vernostná karta“ a na portál.

5. Prevádzkovateľ je výlučným autorom aplikácií a programu „Vernostná karta“, softvéru a v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len ako „autorský zákon“) je prevádzkovateľ jediným nositeľom osobnostných práv autora a majetkových práv autora a jedinou osobou oprávnenou na výkon majetkových práv autora v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona k aplikáciám, programu a softvéru.

II. Pravidlá používania aplikácií v programe „Vernostná karta“

1. Webovú aplikáciu v programe „Vernostná karta“ môže užívateľ používať na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahradnej.sk. Pre používanie webovej aplikácie v programe „Vernostná karta“ sa vyžadujú aktuálne internetové prehliadače, ktorými sú Internet Explorer 6 a vyššie, Firefox 12 a vyššie, Chrome 13 a vyššie, Safari 5 a vyššie a mobilné internetové prehliadače Opera Mobile 15 a vyššie a Opera Mini.

2. Aplikáciu v programe „Vernostná karta“ môže užívateľ používať prostredníctvom aplikácie pre smartfóny, a to iba pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android. Pre užívanie aplikácie v programe „Vernostná karta“ v smartfóne sa vyžaduje zariadenie s platformou iOS 7 a vyššie a s platformou Android 4.0. a vyššie.

3. Základné funkcie aplikácií v programe „Vernostná karta“ pozostávajú: správa vernostných (zákazníckych) kariet užívateľa (ďalej len ako “karty“), ktoré umožňujú vytvorenie digitálnej podoby vernostných kariet, ich archivácií a identifikácií užívateľa u partnera ako prevádzkovateľa príslušného vernostného systému. Aplikácia je zároveň určená pre príjem a správu zákazníckych výhod vo forme kupónov (ďalej len ako “nákupy“), kupónov zážitkov (ďalej len ako “zážitky“), letákov (ďalej len ako “letáky“), benefitov, resp. obdobných marketingových ponúk zmluvných partnerov prevádzkovateľa (ďalej len ako „partner“), resp. obdobných ponúk tretích osôb.

4. Užívateľ registráciou vo webovej aplikácii v programe „Vernostná karta“ na webovej stránke pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahradnej.sk a následnou registráciou vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.

5. Užívateľ berie na vedomie, že webová aplikácia v programe „Vernostná karta“ a tiež mobilná aplikácia v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny a všetky s tým súvisiace služby prevádzkovateľa a partnerov sú poskytované užívateľovi bezodplatne. Využívať všetky sekcie webovej aplikácie v programe „Vernostná karta“ a / alebo aplikácie v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny môže užívateľ, ktorý sa zaregistruje do programu „Vernostná karta“ a zároveň je aktívnym účastníkom služieb spoločnosti Lekáreň na Hradnej, spol. s r.o., Hradná 529, 033 01 Liptovský Hrádok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3067/L (ďalej len ako „spoločnosť Lekáreň na Hradnej, spol. s r.o.“). Užívateľ, ktorý sa zaregistruje do webovej aplikácie v programe „Vernostná karta“.

III. Licenčné dojednania

1. Užívateľ je oprávnený zaregistrovať sa do aplikácie v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny, pričom táto aplikácie je určená výlučne len pre osobné použitie užívateľa, teda nesmie byť užívateľom použitá na komerčné účely. Rovnako webová aplikácia v projekte „Vernostná karta“ je tiež určená výlučne len pre osobné použitie užívateľa a tiež nesmie byť užívateľom použitá na komerčné účely. Porušenie podmienok podľa tohto odseku užívateľom je dôvodom na okamžité zrušenie registrácie užívateľa v programe „Vernostná karta“, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody voči užívateľovi nie je týmto dotknutý.

2. Užívateľ nie je oprávnený webovú aplikáciu v programe „Vernostná karta“ alebo aplikáciu v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad aplikácie zo zdrojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať aplikáciu podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Rovnako nie je užívateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu ani webovej aplikácie v programe „Vernostná karta“ ani aplikácie v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny, a to ani prostredníctvom tretích osôb, nakoľko takáto rozmnoženina nie je potrebná pre fungovanie a používanie aplikácií v programe „Vernostná karta“. Užívateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť ani webovej aplikácie v programe „Vernostná karta“ ani aplikácie v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny, za účelom zistenia princípov, na ktorých bola aplikácia (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) v programe „Vernostná karta“ založená a vytvorená, resp. ktorýkoľvek prvok týchto aplikácií. Porušenie podmienok podľa tohto odseku užívateľom je dôvodom na okamžité zrušenie registrácie užívateľa v programe „Vernostná karta“, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody voči užívateľovi nie je týmto dotknutý.

3. Užívateľ registráciou vo webovej aplikácii v programe „Vernostná karta“ alebo v aplikácii v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k aplikáciám v programe „Vernostná karta“, softvéru, ani k žiadnej ich súčasti, nadobudne len právo na užívanie webovej aplikácie v programe „Vernostná karta“ a aplikácie v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

IV. Súhlas užívateľa so spracúvaním osobných údajov a ochrana osobných údajov

1. Užívateľ pri registrácii do programu „Vernostná karta“ (webová aplikácia alebo aplikácia pre smartfóny) udeľuje prevádzkovateľovi, ktorý prevádzkuje program „Vernostná karta“ a spracúva osobné údaje užívateľa v užívateľom poskytnutom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefónne číslo, a to na účely priameho marketingu, osobitný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Užívateľom poskytnuté osobné údaje budú použité na spracovanie cielených ponúk, štatistík a štúdií. Užívateľ je poučený o skutočnosti, že prevádzkovateľa môže kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o osobe užívateľa a rovnako môže kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o osobe užívateľa. Rovnako je užívateľ poučený o tom, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať. Úradom pre dohľad nad ochranou osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk Užívateľ potvrdzuje, že pred registráciou do programu „Vernostná karta“ a pred udelením súhlasu so získavaním a spracúvaním osobných údajov užívateľa bol zo strany prevádzkovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých právach užívateľa a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Užívateľ registráciou do programu „Vernostná karta“ výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že jeho osobné údaje, ktoré dobrovoľne a slobodne poskytol prevádzkovateľovi, sú správne, pravdivé, úplné a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene, zaväzuje sa ich aktualizovať.

3. Užívateľ pri registrácii do programu „Vernostná karta“ (webová aplikácia alebo aplikácia pre smartfóny) udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ poskytol osobné údaje užívateľa výlučne v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefónne číslo, partnerovi programu „Vernostná karta“, pri registrácií užívateľa do nového vernostného programu partnera v aplikáciách (webová aplikácia alebo aplikácia pre smartfóny) v programe „Vernostná karta“.

4. Užívateľ pri registrácii do programu „Vernostná karta“ (webová aplikácia alebo aplikácia pre smartfóny) udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby mu prevádzkovateľ zasielal na jeho e-mailovú adresu, ktorú užívateľ uviedol pri registrácii do programu „Vernostná karta“, e-maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety, udelený prevádzkovateľovi, je užívateľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať.

V. Zodpovednosť partnera, vylúčenie zodpovednosti prevádzkovateľa a ostatné dojednania

1. Partner registrovaný v programe „Vernostná karta“ ako poskytovateľ alebo dodávateľ programu alebo služby, t. j. plnenia v prospech užívateľa, výlučne sám a v plnom rozsahu zodpovedá užívateľovi:

a) za kvalitu a rozsah tovarov a služieb,
b) za dodanie tovarov a služieb a za dostupnosť tovarov a služieb,
c) za plnenie práv a nárokov užívateľa z kupónov a ponúk,
d) za pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť ponúk a aktivít partnera,
e) za plnenie všetkých práv a nárokov užívateľa, vyplývajúcich užívateľovi z platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby a využitím ponúk a aktivít partnera.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za skutočnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Všeobecných podmienok, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy, produktu, služby alebo aktivity užívateľovi partnerom, prevádzkovateľ len o zľavách, ponukách, aktivitách, produktoch a službách partnera užívateľa informuje a tieto prezentuje v aplikáciách (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) v programe „Vernostná karta“, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

3. Prevádzkovateľ upozorňuje užívateľa, že niektoré plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe ponúk a aktivít partnera, môžu byť nebezpečné, rizikové a môžu spôsobiť užívateľovi škodu na jeho zdraví alebo majetku (napríklad adrenalínové športy, kozmetické zákroky a pod.) a je výlučne na slobodnom uvážení a rozhodnutí užívateľa, či o takéto plnenie prejaví záujem a u partnera si zakúpi tovar alebo službu.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie kupónu a nie je ani povinný poskytnúť užívateľovi náhradný kupón, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody, ktoré vzniknú užívateľom v dôsledku uvedenia nepravdivých, neaktuálnych alebo neúplných kontaktných údajov v programe „Vernostná karta“ zo strany užívateľa, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za akceptáciu kariet a ponúk, podujatí, nákupov, letákov, rovnako prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za ich obsah a funkcionalitu, a to ani v prípade karty, keď bude uvedená v rámci zoznamu aplikácie ako partnerská, kde je uzavretá dohoda s partnerom (ako prevádzkovateľom vernostných kariet) o akceptácií kariet v rámci aplikácie. Prevádzkovateľ však v takýchto prípadoch vyvinie primerané úsilie k zabezpečeniu toho, aby zmluvný partner programu „Vernostná karta“ v rámci aplikácie kartu akceptoval.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody vzniknuté v súvislosti s využitím produktov a služieb, použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených v aplikáciách (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) v programe „Vernostná karta“ Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za to, že prístup na web bude neprerušený, bez závad a webové stránky, odkazy na ktoré budú obsahom programu „Vernostná karta“, budú bezpečné.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ zverejňuje Všeobecné podmienky na webovej stránke programu „Vernostná karta“ pod doménou www.nahradnej.sk/profil a určenej lokalite pod doménou www.nahradnej.sk a v aplikácii v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo doplniť tieto Všeobecné podmienky, pričom k takejto aktualizácii, zmene alebo doplneniu Všeobecných podmienok sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas užívateľa. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto Všeobecných podmienok oznámi prevádzkovateľ užívateľovi najneskôr 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny Všeobecných podmienok, a to zobrazením príslušnej správy v rámci aplikácie v programe „Vernostná karta“ pre smartfóny, resp. zaslaním správy na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú užívateľ uviedol pri svojej registrácii do programu „Vernostná karta“, čím sa považuje notifikačná povinnosť prevádzkovateľa voči užívateľovi za splnenú.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť prevádzkovanie aplikácií (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) v programe „Vernostná karta“ alebo obmedziť prevádzkovanie predmetných aplikácií podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. O tejto skutočnosti bude prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informovať užívateľa prostredníctvom aplikácie, resp. zaslaním správy na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú užívateľ uviedol pri svojej registrácii do programu „Vernostná karta“. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľa v programe „Vernostná karta“.

3. Zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi aplikácií (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) v programe „Vernostná karta“, týmito Všeobecnými podmienkami ktoré sú výslovne neupravené, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Užívateľ berie výslovne na vedomie, že prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi užívateľom a partnermi programu „Vernostná karta“, ktorí prezentujú v tomto programe svoje ponuky, akcie, produkty a služby a že prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za plnenie povinností a záväzkov partnera programu „Vernostná karta“ voči užívateľovi.

5. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.7. 2015

V Liptovskom hrádku, dňa 10.7. 2015

Lekáreň na Hradnej

Hradná ul. č. 529
Liptovský Hrádok 033 01

044 / 522 37 76
0918 / 755 542

Lekaren_logo

Lekáreň na Hradnej

Nahor